به سایت پارسمان شیمی خوش آمدید

زیر مجموعه گروه پارسمان

سازگاری فوق‌روان‌کننده پلی‌کربوکسیلات با سایر مواد افزودنی

فوق روان کننده پلی کربوکسیلات و بسیاری از فوق روان کننده ها را نمی توان با هر نسبتی مانند نفتالین و فوق روان کننده‌های آلیفاتیک مخلوط و ترکیب کرد

منبع خبر:

https://www.jufuchemtech.com/news

فوق روان کننده پلی کربوکسیلات و بسیاری از فوق روان کننده ها را نمی توان با هر نسبتی مانند نفتالین و فوق روان کننده‌های آلیفاتیک مخلوط و ترکیب کرد. به‌عنوان مثال، زمانی که پلی‌کربوکسیلیک اسید و کاهش دهنده آب نفتالین ترکیب شوند، بیشترین میزان اثر منفی بر احتباس اسلامپ پلاستیک را دارد و باید به آن توجه ویژه‌ای شود. این امر همچنین بسیاری از تولیدکنندگان کاهنده آب ‌کربوکسیلات را بر آن داشته است تا آب‌‌گونه‌های اصلی را با عملکردهای ویژه مختلفی مانند حفظ اسلامپ و استحکام اولیه، برای سازگاری با نیازهای ساخت‌و‌ساز بتن در فصول مختلف، مصالح، نسبت مخلوط و در نهایت به‌نتایج رضایت‌بخشی دست یابند. با این حال، سنتز و کاربرد عملی آب‌گونه‌های اصلی مستلزم یک دوره زمانی است و یک نوع آب‌گونه اصلی نمی‌تواند بسیاری از مشکلات را در کاربرد مهندسی فوق روان‌کننده‌ها، حل کند. این یک مکمل ضروری برای کاربرد فوق‌روان‌کننده ‌کربوکسیلات است و حل مشکلات فنی پیش روی سایت مهندسی از طریق ویژگی‌های آب‌گونه اصلی و طرح ترکیب فیزیکی مواد کوچک، بسیار حیاتی است. استفاده از فوق‌روان‌کننده پلی‌کربوکسیلات در ترکیب با سایر اجزا توصیه می‌شود. مطمئن شوید که اثر ترکیب و تاثیر واقعی بر بتن از طریق آزمایشات تایید شده و سپس قضاوت کنید که آیا فوق‌روان‌کننده پلی‌کربوکسیلات را می‌توان با اجزای دیگر ترکیب کرد یا خیر؟