به سایت پارسمان شیمی خوش آمدید

زیر مجموعه گروه پارسمان

لیست استانداردهای آب بتن


لیست استانداردهای آب بتن
عنوانASTMAASHTOBSISOISIRIENCSA/ACI
مشخصات کیفیت آب مصرفی در بتنC1602T26 12439آبا1008ACI318
تعیین ذرات جامد در آبC1603   5904  
روش تعیین کلسیم و منیزیم در آبD511   2355  
روش تعیین یون کلرید در آبD512  15682

2350

10112

15682 
روش تعیین یون سولفات در آبD516  22743

2353

13647

 A23/2-2B
تعیین اسیدی یا قلیایی بودن آبD1067   1055  
آزمایش سختی آبD1126   2356  
تعاریف واژه­‌های مرتبط با آبD1129   5711  
روش تعیین pH آبD1293T26 105231055  
نمونه­‌برداری آبD3370  5667

2347

11611

  
تعیین یون نیترات در آبD3867 6068-2/16

6777

13395

2352

26777

13395

 
نمایش نتایج تجزیه شیمیایی آب زیرزمینیD6036   13453  
آب آشامیدنی (آزمون­‌ها)    1055  
آزمایش رنگ آب   78876722  
اندازه­‌گیری قلیائیت کل آب دریا   2271913649  

تعیین سطح آب

زیرزمینی در چاه (روش دستی)

   2141313612  

تعیین کلر آزاد و کل

(روش رنگ­سنجی)

   7393-213644  
راهنمای روش‌­های نمونه­‌برداری آب   5667-289101008 
مشخصات آب آشامیدنی    1053  

M.gh.