به سایت پارسمان شیمی خوش آمدید

زیر مجموعه گروه پارسمان

لیست استانداردهای سنگدانه بتن

لیست استانداردهای سنگدانه بتن

عنوان

ASTM

AASHTO

BS

ISO

ISIRI

EN

CSA/ACI

روش تعیین جرم مخصوص انبوهی و فضای خالی سنگدانه‌ها

C29

T19

812-2

6782

4981

1097-3

A23/2-10A

مشخصات سنگدانه­‌های بتن

C33

M6

M80

  

302

12620

A23/1

آزمایش ناخالصی‌­های آلی در ماسه

C40

T21

  

4979

1744-1

A23/2-7A

روش تعیین رطوبت سطحی سنگدانه‌های ریز

C70

T142

  

611

 

A23/2-11A

آزمایش اثر ناخالصی‌های آلی ماسه بر مقاومت ملات

C87

T71

    

A23/2-8A

آزمایش سلامت سنگدانه­‌ها

C88

T104

  

449

1367-1

1367-2

A23/2-9A

آزمایش مصالح ریزتر از الک شماره 200

C117

T11

812-103/1

 

446

933-1

A23/2-5A

روش آزمایش ذرات سبک سنگدانه

C123

T113

  

4984

 

A23/2-4A

تعیین جرم مخصوص، چگالی و جذب آب سنگدانه درشت

C127

T85

812-2

7033

6783

4982

1097-6

A23/2-12A

تعیین جرم مخصوص، چگالی وجذب آب سنگدانه ریز

C128

T84

812-2

7033

4980

1097-6

A23/2-6A

آزمایش مقاومت در برابر سایش (لس­ آنجلس)

C131

C535

T96

812-113

 

448

8447

1097-2

A23/2-16A

A23/2-17A

آزمایش دانه‌بندی با الک

C136

T27

812-103/1

6274

1599

4977

933-1

933-2

A23/2-2A

آزمایش کلوخه­‌های رسی و 

دانه­‌های سست در سنگدانه

C142

T112

  

4978

 

A23/2-3A

مشخصات سنگدانه برای ملات بنایی

C144

M45

     

آزمایش واکنش­‌زایی قلیایی مخلوط­‌های سیمان و سنگدانه

 (منشور ملات)

C227

      

آزمایش قابلیت واکنش زایی قلیایی سیلیسی سنگدانه 

(روش شیمیایی)

C289

   

7882

  

نام­گذاری مواد تشکیل­‌دهنده سنگدانه

C294

    

932-3

 

آزمایش سنگ­‌نگاری سنگدانه بتن

C295

 

812-104

 

13552

932-3

A23/2-15A

مشخصات سبک­دانه­‌ها برای بتن سازه ای

C330

M195

  

4985

13055-1

 

آزمایش تاثیر مواد افزودنی معدنی بر واکنش قلیایی سنگدانه

C441

      

روش تعیین مقدار کل رطوبت سنگدانه

C566

 

812-109

 

4983

1097-5

 

آزمایش قابلیت واکنش قلیایی سنگ­‌های کربناتی

C586

   

7656

  

آزمایش مشخصات سنگدانه‌ها برای سپر بتنی پرتوهای رادیواکتیو

C637

      

نام­گذاری مواد تشکیل‌دهنده سنگدانه بتن سنگین

C638

      

روش کاهش اندازه نمونه سنگدانه

C702

   

7146

932-2

 

آزمایش تغییر طول بتن حاوی سنگدانه آهکی واکنش‌­زا

C1105

      

تعیین حفرات سنگدانه ریز غیرمتراکم

C1252

T326

     

آزمایش قابلیت واکنش قلیایی سنگدانه سیلیسی (منشور ملات)

C1260

T303

  

8753

  

آزمایش تغییر طول بتن ناشی از واکنش قلیایی سیلیسی

C1293

   

8149

 

A23/2-14A

مشخصات مواد بتن پاشیدنی

C1436

   

12820

  

تعیین مقدار کلرید سنگدانه

C1524

 

812-117

1881-124

 

7147

12804

1744-1

 

آزمایش واکنش­زایی سیلیس قلیایی ترکیب مواد سیمانی و سنگدانه (روش منشور ملات تسریع شده )

C1567

      

روش نمونه­‌برداری از سنگدانه­‌ها

D75

T2

812-102

 

11267

932-1

A23/2-1A

تعیین ارزش ماسه‌­ای خاک و سنگدانه‌های ریز

D2419

T176

  

1685

933-8

 

تعیین شاخص شکل و بافت سطحی

D3398

    

933-6

 

تعیین شاخص دوام سنگدانه

D3744

      

آزمایش تعیین رطوبت با

آون مایکروویو

D4643

      

آزمایش دانه­‌های پولکی و سوزنی

D4791

 

812-105

 

11269

933-3

933-4

A23/2-13A

تعیین درصد شکستگی سنگدانه درشت

D5821

T335

  

11568

933-5

 

آزمایش جمع­‌شدگی خشک­ شدن سنگدانه

  

812-120

  

1367-4

 

آزمایش دانه‌بندی فیلر سنگدانه

     

933-10

 

آزمایش ضربه و خرد شدن

  

812-110

812-111

812-112

  

1097-2

 

آزمایش مقاومت در برابر شوک حرارتی

     

1367-5

 

آزمایش مقاومت سایشی

 (میکرو دوال)

     

1-1097

 

آزمایش مقاومت سایشی در برابر تایر میخ­‌دار

    

669

9-1097

 

آزمایش مقدرا کل یون سولفات قابل حل در آب

     

1-1744

 

الزامات سنگدانه­‌های بازیافتی

       

تعیین ارتفاع مکش مویینه سنگدانه

     

1097-10

 

تعیین جرم مخصوص ذرات فیلر

     

1097-7

A23/2-23A

A23/2-29A

تعییین حفرات فیلر متراکم خشک

     

1097-4

 

تعیین درصد پوسته صدف در سنگدانه درشت

  

1377-9

812-118

 

8672

933-7

A23/2-3B

تعیین عدد سایش سنگ

    

13170

1097-8

 

تعیین نرمه سنگدانه

(روش متیلن بلو)

     

933-9

 

واژه­‌نامه سنگدانه بتن

       

تعیین اثر شیره سنگدانه بازیافتی بر زمان گیرش اولیه

     

1744-6

 

تعیین کلرید قابل حل در اسید

  

812-106

  

1744-5

 

تعیین مقاومت در برابر یخبندان و آب‌­شدگی در نمک­ طعام

  

812-114

  

1367-6

 

سنگدانه

(تکرارپذیری و تجدید پذیری)

    

10447-9

932-6

 

سنگدانه (وسایل و واسنجی)

    

9148

932-5

 

طبقه­‌بندی اجزا سنگدانه درشت بازیافتی

     

933-11

 

 

M.gh.