به سایت پارسمان شیمی خوش آمدید

زیر مجموعه گروه پارسمان

لیست استانداردهای مواد افزودنی و کمکی بتن

 

لیست استانداردهای مواد افزودنی و کمکی بتن

عنوان

ASTM

AASHTO

BS

ISO

ISIRI

EN

CSA/ACI

روش ساخت و عمل‌­آوری آزمونه­‌های بتنی در کارگاه

C31

T23

 

1920-3

3205

12390-2

 

مشخصات بتن آماده

C94

M157

  

6044

 

A23/1

تعیین جرم مخصوص، بازدهی و مقدار هوا (وزنی) بتن

C138

T121

 

1920-2

3821

3203-6

12350-6

A23/2-6C

آزمایش اسلامپ

C143

T119

 

1920-2

3203-2

12350-2

A32/2-5C

روش نمونه‌­برداری بتن تازه

C172

T141

 

1920-1

3201-1

12350-1

A32/2-1C

تعیین مقدار هوای بتن تازه (حجمی)

C173

T196

1881-125

1920-2

3823

 

A32/2-7C

روش ساخت و عمل‌­آوری

آزمونه­‌های بتنی در آزمایشگاه

C192

R39

 

1920-3

581

12390-2

A32/2-2C

A23/2-3C

تعیین مقدار هوای بتن تازه (فشاری)

C231

T152

 

1920-2

3520

12350-7

A23/2-4C

آزمایش آب انداختن

C232

T158

  

3820

480-4

 

آزمایش زمان گیرش به­‌وسیله مقاومت در برابر نفوذ میله

C403

T197

  

6046

  

مشخصات بتن ساخته شده به وسیله پیمانه کردن حجمی

C685

M241

  

6043

  

آزمایش تغییرات حجمی اولیه

C827

      

آزمایش روانی ملات بتن 

پیش آکنده (قیف جریان)

C939

      

آزمایش تعیین انبساط و آب انداختن ملات بتن پیش­‌آکنده

C940

      

آزمایش نگهداری بتن پیش‌­آکنده

C941

      

ساخت آزمونه بتن پیش‌­آکنده

C943

   

8129

  

تعیین زمان گیرش ملات بتن پیش‌­آکنده

C953

    

8129

 

تعیین دمای بتن تازه

C1064

T309

  

11268

 

A23/2-17C

تهیه و آزمایش آزمونه از

ورقه­‌های بتن پاشیدنی

C1140

    

11268

 

تعیین روانی و جرم مخصوص بتن غلتکی با میز لرزان (روانی سنجی)

C1170

  

1920-2

3518

12350-8

 

روش تهیه آزمونه بتن غلتکی (میز لرزان)

C1176

      

آزمایش جریان بتن تازه

C1362

      

روش نمونه‌­گیری از بتن پاشیدنی

C1385

      

روش تهیه از نمونه بتن غلتکی (چکش لرزان)

C1435

      

آزمایش یکنواختی اجزای بتن

C1451

      

مشخصات مخلوط خشک آماده برای بتن پاشیدنی

C1480

      

آزمایش ترک­‌خوردگی جمع‌شدگی خمیری مقید بتن الیافی

C1579

      

آزمایش زمان ترک‌­خوردگی ملات و بتن در جمع شدگی مقید

C1581

      

آزمایش پایداری بتن خود متراکم (روش ستون)

C1610

TP58

 

12255

   

آزمایش جریان اسلامپ بتن خود متراکم

C1611

TP73

1920-2

11270

 

12350-8

A23/2-19C

آزمایش قابلیت عبور (حلقه J)

C1621

TP74

 

11271

 

12350-12

A23/2-20C

تعیین جرم مخصوص و حفرات بتن متخلخل تازه

C1688

      

ارزیابی سریع پایداری بتن خودمتراکم در برابر جداشدگی استاتیکی (روش نفوذ)

C1712

      

آزمایش جداشدگی (پایداری شبکه الک) بتن خود متراکم

     

12350-11

 

آزمایش جعبه L  (بتن خود متراکم)

     

12350-10

 

آزمایش جعبه Y  (بتن خود متراکم)

     

12350-9

 

آزمایش میز جریان

   

1920-2

 

12350-5

 

تعیین کار اختلاط و حمل بتن

  

8000-2/1

 

8451

  

تجزیه بتن تازه

  

1881-121

    

تعیین ابعاد آزمونه­‌ها و قالب

    

3202

1608

12390-1

 

تعیین جرم مخصوص بتن تازه (مخلوط خشک)

  

1881-129

    

تعیین درجه تراکم­‌پذیری بتن

   

1920-2

3204

12350-4

 

تعیین درصد رطوبت بتن تازه

 

T318

     

ساخت و عمل‌آوری نمونه بتن بدون ریزدانه

  

1881-113

    

 

M.gh.